در صورت استفاده از کارت ملی به عنوان سند شناسایی؛ برای تاریخ صدور، تاریخ تولد خود را وارد نمایید.

شماره سند، شماره ملی شماست.

توجه داشته باشید: در صورتی که تاریخ اعتبار کارت ملی شما که در پشت کارت درج شده است، گذشته باشد نمی توانید از کارت ملی به عنوان سند هویتی و مدرک شناسایی استفاده نمایید. 


سوالات مرتبط