بروکر یا کارگزاری موسسه مالی است که دستورات خرید و فروش مشتریان را بدون دخالت در معامله و تنها با دریافت کمیسیون اجرا کند. در بازار فارکس، بروکر شرکتی است که دستورات خرید و فروش مشتریان در بازار ارز را اجرا می‌کند. بروکر مثل یک واسط بین بانک‌ها، خریداریان و فروشندگان عمل می‌کند و با اجرای یک تراکنش، دستمزدی در قالب کمیسیون دریافت می‌کند. بایستی توجه داشت که درآمد بروکر ها از کمیسیون معاملات است.

بروکر های فارکس


سوالات مرتبط