سیاست تسهیل پولی، سیاستی است که بانک مرکزی با کاهش نرخ بهره و نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها اقدام به تسهیل شرایط تأمین مالی در اقتصاد می‌کند. در سیاست‌های تسهیل پولی (Monetary Easing)، به دلیل پایین بودن نرخ بهره، استقراض پول برای همه آسان می‌شود و در نتیجه با افزایش سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اجرایی، رشد اقتصادی تقویت می‌شود.

سیاست‌های تسهیلی پولی بخشی از سیاست‌های انبساطی هستند. نتیجه فوری و کوتاه‌مدت سیاست تسهیل پولی رشد شاخص‌های سهام و تضعیف ارزش پول ملی است. در میان‌مدت باعث رشد اقتصادی می‌شود. اما اگر سیاست تسهیل پولی به مدت طولانی ادامه یابد، می‌تواند منجر به رشد سریع تورم شود. به همین دلیل بانک‌های مرکزی به طور دوره‌ای از سیاست تسهیل و انقباض پولی برای کنترل رشد اقتصادی و تورم استفاده می‌کنند.

تبعات اجرای سیاست تسهیل پولی چیست؟

نتیجه فوری و کوتاه‌مدت سیاست تسهیل پولی رشد شاخص‌های سهام و تضعیف ارزش پول ملی است. در میان‌مدت باعث رشد اقتصادی می‌شود. اما اگر سیاست تسهیل پولی به مدت طولانی ادامه یابد، می‌تواند منجر به رشد سریع تورم شود.


سوالات مرتبط