سیاست انقباضی پولی سیاستی که بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره و نرخ ذخیره لازم بانک‌ها سعی می‌کند تا اعتباردهی و دسترسی به پول را سخت‌تر کند. بانک مرکزی زمانی از این سیاست استفاده می‌کند که به دنبال کاهش سرعت رشد اقتصادی و یا تورمی باشد.

زمانی که رشد اقتصادی کشور سریع‌تر از حد معمول باشد و یا تورم با سرعت زیادی در حال افزایش باشد، بانک مرکزی با اتخاذ سیاست انقباضی (Monetary tightening) سعی می‌کند تا از سرعت رشد اقتصادی یا تورمی بکاهد. بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره باعث می‌شود تا هزینه استقراض پول بالا رود و در نتیجه سرمایه‌گذاری و مصرف در اقتصاد کاهش می‌یابد. چون با افزایش نرخ بهره، دسترسی به پول نقد کاهش می‌یابد و در واقع پول به راحتی به دست نمی‌آید که به راحتی خرج شود. افزایش نرخ بهره به معنی افزایش هزینه استقراض است.

بانک مرکزی می‌تواند با فروش اوراق قرضه دولت هم اقدام به جمع‌آوری نقدینگی کند و پول نقد در سطح کلان کمیاب شود. سیاست انقباضی تأثیر بدی بر قیمت سهام دارد و در عین حال دریافت وام برای خرید مسکن یا سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها را هم سخت‌تر می‌کند. اما در مقابل باعث تقویت ارزش پولی می‌شود.

چه زمانی سیاست انقباضی اجرا می‌شود؟

زمانی که رشد اقتصادی کشور سریع‌تر از حد معمول باشد و یا تورم با سرعت زیادی در حال افزایش باشد، بانک مرکزی با اتخاذ سیاست انقباضی سعی می‌کند تا از سرعت رشد اقتصادی یا تورمی بکاهد.

تبعات اجرای سیاست انقباضی پولی چیست؟

سیاست انقباضی دریافت وام برای خرید مسکن یا سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها را سخت‌تر می‌کند اما در مقابل باعث تقویت ارزش پولی می‌شود.


سوالات مرتبط