منظور از رشد سرمایه یا Capital Appreciation، افزایش قیمت بازاری سرمایه‌گذاری است. رشد سرمایه همان تفاوت قیمت خرید و فروش در یک سرمایه‌گذاری است. به طور مثال اگر سرمایه‌گذاری سهامی را به قیمت ۱۰ دلار بخرد و سپس قیمت آن به ۱۲ دلار افزایش یابد، سرمایه‌گذار رشد سرمایه‌ای به ارزش ۲ دلار به دست آورده است. حال اگر سهام را به قیمت ۱۲ دلار بفروشد، ۲ دلار سود برای کل سرمایه خود کسب کرده است.

رشد سرمایه در یک مثال؟

اگر سرمایه‌گذاری سهام را به قیمت ۱۰ دلار بخرد و قیمت آن سهام به ۱۲ دلار افزایش یابد، رشد سرمایه به اندازه ۲ دلار اتفاق می‌افتد. اگر او همان سهام را با قیمت ۱۲ دلار بفروشد، ۲ دلار سود کسب می‌کند.


سوالات مرتبط