مؤسسات مالی سازمان‌هایی هستند که پس‌انداز کنندگان و سرمایه‌گذاران را به افراد، شرکت‌ها و دولت‌هایی که به دنبال جذب سرمایه هستند وصل می‌کنند.
در واقع مؤسسات مالی پول پس‌انداز کنندگان و سرمایه‌گذاران را به افراد، شرکت‌ها و دولت‌هایی که نیاز به پول دارند می‌رسانند. مؤسسات مالی مثل یک واسطه عمل می‌کنند. نتیجه کار مؤسسات مالی این است که بنگاه‌های اقتصادی دولتی یا خصوصی و یا حتی افراد معمولی تأمین مالی می‌شوند. در این میان سرمایه‌گذار یا پس‌انداز کننده پول هم با توجه به ریسک و سرمایه‌ از بازدهی منطقی منتفع می‌شوند.


سوالات مرتبط