جا به جایی استاپ لاس یا تیک پرافیت، نیاز به پرداخت کمیسیون یا اسپرد بیشتر ندارد. اما طبیعتا در صورتی که معامله شما با زیان بسته شود، زیان شما با توجه به میزان و سمت تغییری که در این مقادیر ایجاد می کنید، ممکن است بیشتر یا کمتر شود.


سوالات مرتبط