برای تسریع کار با متاتریدر می توانید کلید یا کلیدهای ترکیبی میانبر زیر را روی کیبورد استفاده نمایید:

 • Ctrl+E: فعال یا غیرفعال کردن امکان معامله با Expert Advisor
 • Ctrl+I: باز کردن پنجره فهرست اندیکاتورها Indicators List
 • Ctrl+M: باز و بسته کردن پنجره Market Watch
 • Ctrl+N: باز و بسته کردن پنجره Navigator
 • Ctrl+T: باز و بسته کردن پنجره ترمینال
 • Ctrl+Y: نمایش و پنهان کردن جداکننده های دوره زمانی روی نمودار
 • F9: باز کردن پنجره سفارش جدید
 • F11: فعال یا غیر فعال کردن حالت تمام صفحه
 • F12: حرکت دادن نمودار به اندازه یک شمع (کندل) به جلو
 • Shift+F12: حرکت دادن نمودار به اندازه یک شمع (کندل) به عقب
 • منفی (خط تیره)و مثبت (به اضافه): بزرگنمایی نمودار
 • Numpad 5: بازنشانی مقیاس نمودار
 • Ctrl+F5: رفتن به نمایه (پروفایل) بعدی
 • Shift+F5: رفتن به نمایه (پروفایل) قبلی
 • Delete: حذف تمام اشیا گرافیکی انتخاب شده
 • ←: حرکت دادن نمودار به سمت چپ
 • →: حرکت دادن نمودار به سمت راست
 • ↑: رفتن سریع به سمت چپ یا به بالا (اگر مقیاس نمودار تغییر کرده باشد)
 • ↓: رفتن سریع به سمت راست یا به پایین (اگر مقیاس نمودار تغییر کرده باشد)
 • Page Up: رفتن سریع به سمت چپ
 • Page Down: رفتن سریع به سمت راست
 • Home: انتقال نمودار به ابتدا (اولین کندلی که بارگیری شده است)
 • End: انتقال نمودار به انتها (قیمت فعلی)
 • Backspace: حذف آخرین شی اضافه شده به نمودار
 • Enter: باز کردن و بستن پنجره ناوبری سریع
 • F1: باز کردن راهنمای کاربری
 • F2: باز کردن پنجره History Center
 • F3: باز کردن پنجره متغیرهای سراسری
 • F4: باز کردن برنامه MetaEditor
 • F8: باز کردن پنجره ویژگی های نمودار
 • F10: باز کردن پنجره قیمت ها
 • Alt+1: نمایشی نمودار به صورت میله ای
 • Alt+2: نمایشی نمودار به صورت شمعی
 • Alt+3: نمایش نمودار به صورت خطی
 • Alt+W: باز کردن پنجره مدیریت نمودارها
 • Ctrl+B: باز کردن پنجره Objects List
 • Ctrl+D: باز کردن و بستن پنجره داده
 • Ctrl+F: فعال کردن نشانگر عمودی و افقی روی نمودار
 • Ctrl+G: نمایش و پنهان کردن گرید شطرنجی روی نمودار
 • Ctrl+H: نمایش و پنهان کردن قیمت های OHLC از بالا سمت چپ نمودار
 • Ctrl+L: نمایش یا پنهان کردن Volume
 • Ctrl+O: باز کردن پنجره Setup
 • Ctrl+P: چاپ کردن نمودار
 • Ctrl+R: باز و بسته کردن پنجره استراتژی تستر
 • Ctrl+W: بستن پنجره نمودار
 • Ctrl+F6: رفتن به پنجره نمودار بعدی
 • Alt+F4: بستن برنامه متاتریدر

سوالات مرتبط