در صورتی که تاریخ انقضای کارت شناسایی ملی شما گذشته است، نمی توانید برای افتتاح حساب از آن به عنوان سند هویتی استفاده نمایید. می توانید از پاسپورت معتبر، گواهینامه یا شناسنامه جهت افتتاح حساب استفاده نمایید.

دقت داشته باشید که در صورت استفاده از گواهینامه می بایست اسکن پشت و روی آن را ارائه نمایید و تاریخ انقضای آن نیز نباید گذشته باشد.


سوالات مرتبط